Stowarzyszenie Przyjaciół
Anatola Kaszczuka w Zamościu
Anatol Kaszczuk
1912 - 2005

Jerycha Różańcowe

Zdjęcie:

Różaniec jest środkiem obrony skuteczniejszym niż wszelka dyplomacja, potężniejszym niż jakakolwiek organizacja i prasa. Kto odmawia Różaniec, więcej czyni dla ludzkości niż jakikolwiek mówca, redaktor, organizator, dyrektor czy poseł. Kto odmawia Różaniec, ten wywiera wpływ na bieg spraw tego świata za pomocą Tej, której mądrości i potędze nie dorównają ani w cząsteczce wszystkie uniwersytety i rządy (Ojciec Święty Leon XIII).

 

 

Iucunda semper expectatione
Encyklika papieża Leona XIII

Encyklika ta ma ogromne znaczenie dla kultu Matki Bożej w naszych czasach, gdyż od niego począwszy, papieże rzymscy, w swoich naukach o Maryi, kładą silny nacisk na ten przywilej Niepokalanej, że Ona jest Wszechpośredniczką łask Bożych.

8 IX 1894

Wstęp

1. Z zawsze radosnym oczekiwaniem i z mocną nadzieją oczekujemy na miesiąc październik, który za naszą zachętą i rozporządzeniem już od kilku lat rozkwita zgodnym i ożywionym nabożeństwem różańcowym wśród narodów katolickich. Kilkakrotnie już wyjaśnialiśmy, jakie przyczyny pobudziły nas do tej zachęty. Gdy trudne czasy dla Kościoła i narodów wymagały natychmiastowej pomocy Bożej, uznaliśmy, że trzeba o nią błagać głównie przez wstawiennictwo Jego Matki i przede wszystkim użyć w tym celu tej pobożnej praktyki, której skuteczności lud chrześcijański niejednokrotnie doświadczał. Zresztą doświadczał tego już od samego początku zaistnienia modlitwy różańcowej, zarówno broniąc wiary przed szkodliwymi atakami heretyków, jak i w czasach rozwiązłości, kiedy trzeba było przywrócić wartość życia cnotliwego. Doświadczał też mocy Różańca prywatnie i publicznie w nieustannym strumieniu łask, których wspomnienie utrwaliły liczne pomniki i istniejące instytucje. Z radością stwierdzamy, że i w naszych czasach, nękanych licznymi kryzysami, modlitwa różańcowa przynosi zbawienne owoce. Jednakże, rozglądając się wokół, sami widzicie, Czcigodni Bracia, że powody, dla których powinniśmy także i w tym roku zaprosić wiernych do gorliwej modlitwy do Królowej nieba, są wciąż aktualne, a częściowo i bardziej naglące.

2. Dodajmy, że im głębiej zastanawiamy się nad istotą Różańca, tym wyraźniej ukazuje się nam jego moc i znaczenie. Dlatego wzrasta też pragnienie i nadzieja, że nasze zachęty przyczynią się do jak największego rozwoju tego jakże świętego nabożeństwa przez głębsze jego zrozumienie i częstsze praktykowanie.

3. Nie będziemy jednak przypominali tego, co już na ten temat mówiliśmy poprzednio. Pragniemy raczej rozważyć i wyjaśnić, w jaki sposób, zgodnie z zamysłem Bożej Opatrzności, Różaniec wzbudza w duszach osób modlących się szczerą ufność w to, że zostaną wysłuchane, oraz jak miłosierna Matka wspomaga i pociesza swoje dzieci z największą łaskawością.

I. Wszechpośrednictwo Maryi w 15 tajemnicach

4. To, że szukamy w modlitwie opieki Maryi, oczywiście ma niejako podstawę w zleconej Jej funkcji rozdzielania [ 1 ] nam łaski Bożej, którą Ona nieustanie wypełnia przed Bogiem jako Mu najmilsza i pełna zasług [Córka], nieskończenie przewyższająca swym potężnym [wstawiennictwem] wszystkich świętych w niebie. Ta zaś funkcja nie jest chyba w żadnej innej formie modlitwy tak dobitnie wyrażona, jak w Różańcu, w którym udział Najśw. Dziewicy w odkupieniu rodzaju ludzkiego jest tak wyraźny, jakby dokonywał się na naszych oczach: a to z wielkim pożytkiem dla naszej pobożności, czy to podczas rozważania kolejnych świętych tajemnic, czy też w modlitwach, które pobożnie odmawiamy i powtarzamy ustami.

5. Najpierw rozważmy tajemnice *radosne*. Wieczny Syn Boga skłania się ku ludziom i staje się człowiekiem, lecz to dzieje się za przyzwoleniem Maryi, która Go poczyna z Ducha Świętego. Potem Jan szczególnym darem łaski zostaje *uświęcony* już w łonie matki i wyposażony w wyjątkowe dary, aby *przygotowywał drogę Panu*; to jednak wiąże się z pozdrowieniem Maryi, nawiedzającej swą krewną z natchnienia Bożego. Wreszcie Chrystus, *oczekiwanie narodów*, przychodzi na świat, a przychodzi [rodząc się] z Dziewicy; spieszący zaś pobożnie do Jego kołyski pasterze i mędrcy, prekursorzy wiary [ 2 ], "znajdują Dziecię z Maryją, Matką Jego". Następnie, aby wypełnić prawny przepis ofiarowania się Bogu Ojcu, daje się przynieść do świątyni; tu również za sprawą Matki zostaje przedstawiony Panu. W tajemnicy zgubienia Dziecka, Ona szuka Go zaniepokojona i stroskana, a odnajduje z wielką radością.

6. Nie inaczej rozważamy tajemnice *bolesne*. Co prawda, Maryi nie ma ani w ogrodzie Getsemani, kiedy Jezus przeżywa trwogę i smutek aż do śmierci, ani w pretorium, kiedy zostaje ubiczowany, ukoronowany cierniową koroną i skazany na śmierć, lecz Ona już od dawna o tym wszystkim wiedziała i to akceptowała. Gdy bowiem oddając się Bogu jako służebnica, wyraziła zgodę na Boże macierzyństwo, oraz gdy wraz z Synem ofiarowała się Bogu w świątyni, już wtedy w obu tych zdarzeniach stała się współuczestniczką Jego bolesnego odkupienia rodzaju ludzkiego. Stąd też nie ulega wątpliwości, że najbardziej gorzkie chwile agonii i męki Syna w najwyższym stopniu w duszy swej przeżywała. Co więcej, to na Jej oczach miała się dopełnić ta boska ofiara, której ofiarną żertwę sama wielkodusznie wykarmiła; zwróćmy na to uwagę w tej ostatniej i dramatycznej tajemnicy: *obok krzyża Jezusowego stała Maryja, Matka Jego*, która poruszona niezmierną miłością, przyjęła nas za swoje dzieci, sama zaś Syna swego ofiarowała sprawiedliwości Bożej, umierając wraz z Nim w swoim Sercu [ 3 ], przebitym mieczem boleści.

7. Wreszcie, w następujących teraz tajemnicach chwalebnych, potwierdza się ta najłaskawsza funkcja [ 4 ] Najśw. Dziewicy - i to jeszcze wyraźniej [ 5 ]. Z cichą radością rozkoszuje się chwałą Syna triumfującego nad śmiercią; a wstępującemu do nieba towarzyszy z matczyną czułością; lecz chociaż godna nieba, pozostaje na ziemi jako najlepsza pocieszycielka [ 6 ] i mistrzyni [ 7 ] rodzącego się Kościoła. "Ona, w sposób niewiarygodny, dosięgła najgłębszej otchłani boskiej Mądrości" [ 8 ] . Ponieważ zaś sakrament ludzkiego odkupienia jeszcze się nie dopełnił, bo obiecany przez Chrystusa Duch Święty nie zstąpił, dlatego widzimy Ją w Wieczerniku, wraz z Apostołami, jak przyczynia się za nimi "w niewysłowionych błaganiach" [ 9 ], wyraźnie przyspieszając [ 10 ] Kościołowi [przyjście] tegoż Ducha Pocieszyciela, najwyższego daru Chrystusa, niezawodnego skarbu. Ale jeszcze pełniej i nieustannie będzie naszą Orędowniczką [ 11 ], gdy przejdzie do życia nieśmiertelnego. Widzimy Ją przeniesioną z tej doliny łez do świętego miasta Jeruzalem, otoczoną chórami aniołów; i czcimy Ją wywyższoną w chwale Świętych, ukoronowaną gwiezdnym diademem przez Jej Boskiego Syna, u którego boku zasiada jako Królowa i Pani Wszechświata.

Wszystkie te sprawy, Czcigodni Bracia, w których ujawniają się "zamiary Boże, zamiary mądrości i pobożności" [ 12 ], a jednocześnie objawiają się wielkie dobrodziejstwa Dziewicy Matki względem nas, muszą sprawić na wszystkich słodkie wrażenie, zaszczepiając pewną nadzieję uzyskania za pośrednictwem Maryi [ 13 ] łaski i miłosierdzia Bożego.

II. Modlitwy ustne i rozmyślania sprowadzają na nas wszystkie łaski

8. Tak samo wygląda zharmonizowana z tymi tajemnicami modlitwa ustna. Rozpoczyna ją, słusznie, Modlitwa Pańska, w której zwracamy się do Ojca niebieskiego słowami, których nauczył nas Pan, aby [następnie] z tronu Boskiego Majestatu skierować nasz błagalny głos do Maryi; zgodnie z tym porządkiem miłosierdzia i modlitwy, o którym mówiliśmy i który św. Bernardyn ze Sieny wyraził tymi słowami: "Wszelka łaska jest dana przez trzy stopnie: od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy, od. Dziewicy do nas - nie ma innego porządku" [ 14 ]. Sam układ Różańca pozostawia nas najdłużej jakby na tym najniższym stopniu, aby poprzez odmawianie "dziesiątków" Pozdrowień Anielskich, niejako z większą ufnością wznieść się na wyższe stopnie, tzn. przez Chrystusa do Boga Ojca. Dlatego tyle razy powtarzamy to samo pozdrowienie Maryi, by naszą niedoskonałą i słabą modlitwę wzmocnić niezbędną ufnością, błagając Najśw. Dziewicę, by modliła się za nami do Boga niejako w naszym imieniu. Nasze modlitwy będą z pewnością milsze Bogu i zyskają na sile, jeśli zostaną wzmocnione modlitwą Najśw. Dziewicy, którą sam Pan czułą zachętą przynagla: "Daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój" [ 15 ]. Z tego właśnie powodu Jej chwalebne imię jest wielokrotnie wyrażane tak wieloma tytułami. Pozdrawiamy Ją jako Tę, która "znalazła łaskę u Boga", a szczególnie jako tak pełną Jego łaski, że jej nadobfitość spływa na cały świat; jako Tę, z którą Pan złączony jest związkiem najściślejszym z możliwych; pozdrawiamy Ją jako "błogosławioną między niewiastami", która "sama usunęła przekleństwo, a przyniosła błogosławieństwo" [ 16 ], jako "błogosławiony owoc swego żywota", w którym "błogosławione będą wszystkie narody”; wzywamy Ją wreszcie jako Matkę Bożą; Czyż Ta, która została obdarzona tą najwyższą godnością, nie będzie się wstawiać "za nami grzesznymi" bez wątpienia w całym naszym życiu i w godzinie śmierci naszej?

9. Nie jest to możliwe, aby ten, kto wytrwale i z wiarą przykłada się do odmawiania tych modlitw i rozważania tajemnic, nie popadł w zdumienie nad planami Bożymi względem Dziewicy Maryi dotyczącymi zbawienia wszystkich ludzi, a następnie z całkowitym zaufaniem nie uciekł się pod Jej opiekę i rzucił się w Jej objęcia, błagając Ją, jak uczy św. Bernard: "Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony".

10. I jak Różaniec wzbudza u modlących się mocne przekonanie, że będą wysłuchani, tak też pobudza Najśw. Dziewicę do miłosierdzia względem nas. Łatwo pojąć, jaką radość Jej to sprawia, gdy widzi nas i słyszy, splatających w różańcowy wieniec najbardziej szczere prośby i najpiękniejsze pochwały. Czyniąc tak, oddajemy Bogu to, co się Mu należy, i pomnażamy Jego chwałę; szukamy jedynie wypełnienia Jego woli; wysławiamy Jego dobroć i hojność, nazywając Go Ojcem i prosząc o najwspanialsze dary, pomimo naszej niegodności: to wszystko sprawia Maryi niezmierną radość i przez naszą pobożność "wielbi Pana". Godną bowiem Boga odmawiamy modlitwę, gdy zwracamy się do Niego Modlitwą Pańską.

11. Prośbom tak pięknym samym w sobie, a zarazem tak zgodnym z chrześcijańską wiarą, nadzieją i miłością, dodaje znaczenie pewna zalecenie, które najbardziej podoba się Maryi. Do głosu naszego zdaje się przyłączać głos samego Jezusa, Jej Syna, który jest tej modlitwy twórcą, gdyż nadał jej formę w te same ujmując ją słowa i tak polecił ją nam odmawiać: "Wy zatem tak się módlcie" [ 17 ]. Jeżeli więc zachowamy ten nakaz przy odmawianiu Różańca, bądźmy pewni, że Najśw. Panna z pełną miłości troską wypełni powierzone Jej zadanie względem nas; przyjmując z łagodnym obliczem te mistyczne wieńce modlitw, wynagrodzi nas obfitością łask.

12. Już sama struktura Różańca, dzięki której modlimy się dobrze, zawiera powód, dla którego możemy z większą pewnością liczyć na hojną dobroć Maryi. Z powodu bowiem ludzkiej ułomności, liczne i różne roztargnienia często odciągają uwagę modlących się od Boga i udaremniają dobre intencje. Otóż, jeśli dobrze się temu przyjrzymy, natychmiast zauważymy, jak skuteczny jest Różaniec, nie tylko w utrzymaniu uwagi i otrząśnięcia się z lenistwa duchowego, ale także do wzbudzenia zbawiennego żalu za grzechy i podniesienia duszy ku rzeczom niebiańskim.

Jak wiadomo, Różaniec składa się z dwóch części różnych, lecz złączonych z sobą, tj. z rozmyślania tajemnic i modlitwy ustnej. Otóż taki sposób modlenia się wymaga od człowieka pewnej szczególnej uwagi, bo żąda, by nie tylko skierował w jakikolwiek sposób umysł swój ku Bogu, lecz by się tak pogrążył w rozpatrywaniu i rozważaniu tajemnic, by z nich mógł zaczerpnąć zasady lepszego życia i pokarm dla wszelkiej pobożności. W istocie nie ma nad te rzeczy nic większego, ani bardziej godnego podziwu, bo są to zasadnicze tajemnice chrześcijaństwa, w których świetle i mocy prawda, sprawiedliwość i pokój ustanowiły na ziemi nowy porządek rzeczy i wydały błogosławione owoce.

13. Warto zauważyć, w jaki sposób głębia tajemnic różańcowych jest przedstawiana jego czcicielom; tj. w sposób, który jest łatwo dostępny umysłom nawet prostym i mniej wykształconym. Różaniec jest bowiem ułożony nie po to, by analizować dogmaty wiary i doktrynę chrześcijańską, ale aby przede wszystkim rozważać i przypominać sobie historię zbawienia: tak rozważane miejsca, czasy i osoby, gdzie te tajemnice się wydarzyły, głęboko poruszają duszę dla większego jej pożytku. A ponieważ przeważnie wydarzenia te są przekazywane duszom od dzieciństwa, dlatego najczęściej wystarczy tylko wymienić te tajemnice, aby ten, kto naprawdę ma ducha modlitwy, bez większego wysiłku wyobraźni, mógł swobodnie myślą i sercem je rozważać i za wstawiennictwem Maryi czerpać z nich obfitość łask.

14. Istnieje jeszcze jedna wartość tej modlitwy, godna wyróżnienia, sprawiająca radość Matce Bożej. Rozmyślając pobożnie nad trzema częściami Różańca, dajemy tym samym wyraźne świadectwo o naszej wdzięczności względem Niej; w ten sposób wyznajemy, że niestrudzenie pamiętamy o dobrodziejstwach, w których stała się uczestniczką sprawy naszego zbawienia z niezmierną miłością. Nie jesteśmy w stanie w pełni zdać sobie sprawę z tego, jak wielką i wciąż nową radość sprawia w Jej błogosławionej duszy częste wspominanie w Jej obecności tych wielkich rzeczy, przez co Ona o nas myśli z macierzyńską dobrocią i troską.

Co więcej, ciągłe wspominanie tych tajemnic sprawia, że nasze modlitwy stają się bardziej żarliwe i skuteczne, ponieważ każda rozważana tajemnica dostarcza nam nowych bodźców do modlitwy, którą Dziewica przyjmuje bez wahania. Tak, do Ciebie się uciekamy, święta Boża Rodzicielko; i racz nie gardzić nieszczęsnymi dziećmi Ewy! Błagamy Cię, potężna i łaskawa Pośredniczko [ 18 ] naszego zbawienia; przez słodycz radości, którymi Cię obdarzył Syn Twój, Jezus; przez uczestnictwo w Jego niewypowiedzianych boleściach i przez spływającą na Ciebie jasność Jego chwały: o usłysz nas pomimo naszej niegodności i wysłuchaj.

III. W Różańcu mamy największą nadzieję

15. Mamy nadzieję, Czcigodni Bracia, że wychwalana przez nas doskonałość Różańca w tych dwóch aspektach, jest teraz oczywista i bardziej jasne stało się to, dlaczego nie przestajemy go tak usilnie propagować i zalecać.

Współczesny świat potrzebuje - jak już na początku nadmieniliśmy - coraz większej pomocy z nieba, tym bardziej, że Kościół mierzy się z różnymi trudnościami, uderzającymi w jego niezależność i prawa; i z wieloma przeciwnościami, które zagrażają pomyślności i pokojowi chrześcijańskich narodów. W związku z tym jeszcze raz oświadczamy, że w Różańcu pokładamy największą nadzieję na uzyskanie wszelkiej pomocy.

Naszym gorącym życzeniem jest, aby to nabożeństwo powróciło na honorowe miejsce: aby było umiłowane i praktykowane w miastach i wsiach, w rodzinach i miejscach pracy, publicznie i prywatnie, jako wyraźny znak wyznania chrześcijańskiego, najlepszy środek do uzyskania łaski Bożego przebaczenia.

16. Naprawdę obecnie jest konieczne, aby wszyscy zaangażowali się z większą gorliwością, ponieważ niegodziwa przewrotność bezbożnych, poprzez swoje zuchwałe knowania, niechybnie prowadzi do wywołania gniewu Bożego i ściągnięcia na ludzkość brzemię sprawiedliwej kary. Co więcej, wszyscy dobrzy ludzie cierpią razem z nami, ponieważ wśród samych katolików jest wielu takich, którzy cieszą się z tego, co znieważa religię, z przerażającą swobodą publikują wszystko, co może wzbudzić pogardę i szyderstwo z najświętszych zasad religii i z ufności wierzących we wstawiennictwo Dziewicy. [...]

19. Gorąco pragniemy, aby w październiku wierni osobiście i we wspólnotach starali się oddać cześć wielkiej Matce Bożej, potężnej Wspomożycielce ludu chrześcijańskiego, najchwalebniejszej Królowej nieba. Z całego serca potwierdzamy dar świętych odpustów, które już wcześniej zostały na ten czas udzielone.

20. Oby Bóg, który "w najłaskawszym miłosierdziu swoim opatrzył nas taką Pośredniczką" [ 19 ], i który "chce, żebyśmy wszystko mieli przez Maryję" [ 20 ], za Jej wstawiennictwem i łaską okazał się przychylnym naszym wspólnym pragnieniom i spełnił wszystkie nadzieje. Udzielając Apostolskiego Błogosławieństwa, życzę Wam, duchowieństwu i waszemu ludowi, wszelkiego dobra.

 

 

 

 

Różańcowe Jerycho

to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza św., Różaniec, a o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Św. Paweł Apostoł Kościół nazywa Mistycznym Ciałem Chrystusa. Maryja, Matka Kościoła, jest Matką każdego z nas. Jej modlitwa przywołała z nieba Ducha Świętego, dlatego my, chcąc prosić o dary Ducha Świętego, uklęknijmy i módlmy się razem z Nią, prosząc o wstawiennictwo w naszych potrzebach, potrzebach naszej Ojczyzny i świata w jedności ze Sługą Bożym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Oplećmy wszystkich naszymi modlitwami przed Obliczem Pana, aby "złe mury Jerycha" runęły, a ukazało się Światło świata.

Historia

Po raz pierwszy Różańcowe Jerycho w intencji ojczyzny, rządzących, wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy i o łaskę wiary dla narodów Europy zorganizowane zostało w kaliskiej bazylice św. Józefa w grudniu 2003 roku. Czuwania nawiązują do ewangelicznej sceny pod Jerychem, kiedy niewidomy człowiek prosi Chrystusa o uzdrowienie. Ich uczestnicy wierzą, że spełnią się słowa księdza kardynała Augusta Hlonda: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego.

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy "Oblężeniem Jerycha". Nawiązano do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili z Arką Przymierza Jerycho, by zburzyć mury i zdobyć miasto (por. Joz 6).

Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie pierwszym "Oblężeniem Jerycha". Natomiast w 2003 roku do modlitwy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycha Różańcowego Polaków zachęcił ks. biskup Roman Marcinkowski, krajowy opiekun Duchowego Legionu Maryi, wspólnoty apostolskiej zrzeszającej świeckich pod przewodnictwem kapłana. Obecnie Różańcowe Jerycha organizowane są w wielu polskich parafiach między innymi w Toruniu, Płocku, Poznaniu, Zakopanem i Ustroniu, a także na świecie np. w Rosji, Filipinach Irlandii. Niektóre wspólnoty trwają na modlitwie w intencji ojczyzny i Europy nawet przez siedem dni.

Naśladujmy Maryję:

 • kiedy giną poczęte dzieci - Ona mówi "fiat"
 • kiedy dzieci i młodzież są demoralizowane - Ona jest nieskalanie czysta
 • kiedy rodziny tracą stabilność - Ona jest Matką Rodziny Nazaretańskiej
 • kiedy starsi nie mają jutra - Ona otrzymała od Syna na krzyżu św. Jana Apostoła jako opiekuna.

Różańcowe Jerycho podejmuje następujące intencje:

 1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
 2. O łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o powstrzymanie zła.
 3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
 4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
 5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
 6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.
 7. O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone przez niewdzięcznych ludzi.

Jak zorganizować Jerycho?

 1. Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 2. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności.
 3. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni - organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.
 4. Pożyteczne byłoby przygotowanie dla wszystkich grup wspólnych materiałów do rozważań.
 5. Każda czuwająca grupa może uzupełnić treść czuwania o zatwierdzone przez władzę kościelną formy modlitwy właściwe dla siebie oraz dołączyć własne intencje.
 6. Praktycznie jest podzielić dobę na sześć odcinków czterogodzinnych, w czasie których prowadzenie modlitw przejmuje zorganizowana grupa odpowiedzialna za wypełnienie modlitwą swojego czasu.

Brat Anatol

Archiwalne zdjęcia

Brat Anatol
Apostoł Maryi

Anatol Kaszczuk

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje

01
Zdjęcie: Anatol Kaszczuk
Anatol Kaszczuk

Anatol Kaszczuk

Miał on dobry kontakt z biskupami, księżmi, siostrami zakonnymii z laikatem. Znał problematykę maryjną. Precyzyjnie znał fakty historyczne, daty i wydarzenia.  Fenomenem jego działalności był fakt, że o słuszności swoich maryjnych też umiał przekonywać inteligencję, młodych ludzi, którzy byli mu wierni. Szczególnym rysem jego osobowości i apostolatu było „orędzie fatimskie”.

 • rok

  data urodzenia

 • lata

  życia

Anatol Kaszczuk
Zdjęcie: Zdjęcie dół dwa
Anatol Kaszczuk

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Stowarzyszenie Przyjaciół
Anatola Kaszczuka w Zamościu